Rapporterade biverkningar omeprazol

På den här sidan finner du en lista över rapporterade biverkningar för omeprazol. För att få mer kunskap och trygghet kring omeprazols effekt på kroppen och biverkningarna så rekommenderas du att först läsa informationen om omeprazol biverkningar.

 Läs här först: Information om omeprazols biverkningar.

Lista över rapporterade biverkningar

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

  • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
  • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
  • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
  • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
  • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
  • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data)

Vanliga biverkningar för omeprazol

Diarré, förstoppning, gasbildning, illamående och kräkningar, sömnstörningar, svindel, huvudvärk eller trötthet. Dessa biverkningar minskar normalt under behandlingens gång.

Mindre vanliga biverkningar för omeprazol

Övergående smakförändringar, synstörningar, hörselpåverkan, klåda, hudutslag, hudsprickor, håravfall, hudreaktioner vid solbestrålning, ökad svettning, svullnader eller leverpåverkan.

Sällsynta biverkningar för omeprazol

Muskelsvaghet, muskelvärk, ledsmärta, blodbrist hos barn. Godartade cystor eller missfärgning av tungan vid samtidig intag av läkemedlet klaritromycin. Myrkrypningar, yrsel, förvirring och hallucinationer förekommer främst hos svårt sjuka eller äldre patienter.

Mycket sällsynta biverkningar för omeprazol

Nässelfeber, feber, muntorrhet, svampinfektion, svullnader i hud och slemhinnor, andnöd eller akut kraftig allergisk reaktion, blodbildspåverkan, sänkt natriumhalt i blodet, allvarliga hudreaktioner, brösttillväxt hos män. Inflammation i munslemhinnan, bukspottkörteln, blodkärl, njuren eller levern. Gulsot, leversvikt och hjärnsjukdom hos personer med existerande leversjukdom. Oro och depression förekommer främst hos svårt sjuka eller äldre patienter.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna lista tala om det för din läkare eller farmaceut. Du kan också själva rapportera biverkningen här:

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/

 

⇒ Läs här för information om omeprazol biverkningar.