Omeprazol kontraindikationer

Här på omeprazol kontraindikationer får du veta när du ska låta bli att ta läkemedel med omeprazol, när du ska vara försiktig med det, vilka andra mediciner som inte är bra att ta med läkemedlet, och vad du ska göra vid graviditet och amning. Om du inte vet detta om omeprazol kontraindikationer kan du bli sjuk när du tar medicinen eftersom omeprazol kan göra en del sjukdomstillstånd värre eller ta bort effekten av andra läkemedel.

Omeprazol är en protonpumpshämmare, ett läkemedel som minska mängden syra som produceras i magen. Läs om hur det fungerar här.

Hur du vet när du inte ska ta läkemedel med omeprazol (omeprazol kontraindikationer)

Du ska låta bli att ta omeprazol:

 • Om du är allergisk mot omeprazol eller andra ämnen som läkemedlet innehåller.
 • Om du tidigare har fått en allergisk reaktion av ett läkemedel tillhörande samma grupp som omeprazol, protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • om du behandlas med något läkemedel som innehåller atazanavir eller nelfinavir (för behandling av HIV-infektion).
 • om du har försämrad leverfunktion och samtidigt använder det bakteriedödande läkemedlet klaritromycin

Hur du vet om du ska vara försiktig med omeprazol

Om något av nedanstående gäller för dig ska du berätta det för läkaren innnan du tar omeprazol:

 • om du har nedsatt leverfunktion
 • om du har nedsatt njurfunktion
 • om du har gulsot eller svår leversjukdom
 • om du är äldre än 55 år med nya eller nyligen förändrade symtom.
 • om du är äldre eller om du tidigare har fått biverkningar (t.ex. blödning eller magsår) efter användning avinflammationshämmande och smärtstillande läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen.
 • om du redan använder NSAID. Läkaren kan ordinera att du avslutar denna behandling.
 • om du har haft tidigare ventrikelsår eller gastrointestinalkirurgi
 • om du har använt kontinuerlig symtombehandling fördyspepsi eller halsbränna i 4 veckor eller längre.
 • om du har eller nyligen har haft något av följande symtom: svårt att svälja, oavsiktlig viktminskning, magsmärtor eller matsmältningsbesvär, upprepade kräkningar, blod i kräkningar eller mörk avföring. Läkaren kan i så fall utföra en undersökning (endoskopi) för att undersöka ditt hälsotillstånd och/eller för att utesluta elakartade sjukdomar.
 • om du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiösdiarré.

Vad du bör veta om du tar andra läkemedel

Omeprazol kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Ta inte Omeprazol om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

Du bör särskilt informera din läkare eller apotekspersonal om du tar clopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser)).

Berätta för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner).
 • Digoxin (används vid behandling av hjärtproblem)
 • Diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi).
 • Fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol.
 • Läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin K-blockerare. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol.
 • Rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).
 • Atazanavir (används mot HIV-infektion)
 • Takrolimus (vid organtransplantation).
 • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet)
 • Cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”)
 • Sakvinavir (används mot HIV-infektion)

Det är därför viktigt att din läkare känner till om du tar eller nyligen har tagit något av dessa läkemedel, även receptfria sådana.

Vad du ska göra vid graviditet och amning

Att använda Omeprazol under graviditet och amning har man begränsad erfarenhet av. Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Omeprazol passerar över i modersmjölk och det är osäkert om det påverkar barn som ammas. Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Vad du mer kan behöva veta

Nu har du fått koll på vad du ska tänka på innan du tar läkemedlet. Du kan behöva veta detta också:

 1. Hur du ska använda omeprazol
 2. Hur du ska dosera läkemedlet för din sjukdom
 3. Vad du ska tänka på om du vill dricka alkohol
 4. Hur omeprazol fungerar